Almennir skilmálar

ECOMMERCE 2020 ApS
Havnegade 39
1058 København K
CVR.nr. 38073532
Sími: 551-8686
Netfang: samband@mula.dk

1. Inngangur

Eftirfarandi eru hinir almennu skilmálar sem gilda um lántöku eða neytendalán hjá Ecommerce 2020 ApS (hér á eftir nefnt ”ECOMMERCE 2020”). Skilmálarnir gilda um alla lánssamninga milli ECOMMERCE 2020 og þín sem lántakanda (hér á eftir nefndur ”Lántakandi”). Sé óskað frekari upplýsinga getur þú haft samband við ECOMMERCE 2020 símleiðis eða með tölvupósti. Hinir almennu skilmálar gilda að svo miklu leyti sem ekki er samið um annað varðandi lánið. Víki hinir almennu skilmálar frá því sem kveðið er á um í hinum sérstaka lánssamningi eða neytendalántökusamningi ECOMMERCE 2020 (”Lánssamningur”), mun Lánssamningurinn gilda.

ECOMMERCE 2020 getur breytt þessum almennu lántökuskilmálum án fyrirvara og taka breytingarnar jafnframt gildi umsvifalaust, séu breytingarnar þér í hag. Að öðrum kosti taka breytingarnar gildi með þriggja mánaða fyrirvara.

Hinir almennu skilmálar eru uppfærðir eftir nýjustu upplýsingum og hægt er að skoða hina almennu skilmála sem gilda á hverjum tíma á mula.dk/terms.

2. Umsóknarskilmálar og mat á lánstrausti

ECOMMERCE 2020 getur veitt þeim einstaklingi lán eða neytendalán sem náð hefur 18 ára aldri og er lögráða, er með danska eða íslenska kennitölu og heimilisfang samkvæmt þjóðskrá, og sem ECOMMERCE 2020 hefur metið hafa greiðslugetu. Ekki mátt þú vera á skrá hjá RKI, Debitor Registret eða hjá sambærilegum viðurkenndum skráningaraðilum um þá sem eru með lélega greiðslugetu. Það er ennfremur forsenda lánveitingar eða veitingar neytendaláns, að þú sért með opið farsímanúmer, bankareikning og eigið virkt netfang, og jafnframt sértu ekki með lán frá ECOMMERCE 2020, sem ekki hefur verið greitt er af í meira en 90 daga. Hafir þú áður fengið lán hjá ECOMMERCE 2020, telst þú ekki vera nýr viðskiptavinur ECOMMERCE 2020.

Þú getur sent lánsumsókn þína eða umsókn um neytendalán gegnum heimasíðu ECOMMERCE 2020 sem er: mula.dk eða gegnum farsíma þinn.

ECOMMERCE 2020 veitir þér lán eða neytendalán á grundvelli einstaklingsbundins greiðslumats. Matið miðast við upplýsingar frá þér og frá utanaðkomandi upplýsingaveitum, t.d. Debitor Registret og Experians RKI-register. Ennfremur kann ECOMMERCE 2020 að ná í upplýsingar um greiðslugetu þína hjá öðrum fjármálastofnunum. ECOMMERCE 2020 áskilur sér rétt til að hafna lánsumsókn þinni út frá heildargreiðslumati án þess að færð séu frekari rök fyrir því. Mat á greiðslugetu getur einnig átt sér stað meðan á gildistíma lánssamnings eða neytendaláns stendur.

Ef þér er veitt lán verður þú að staðfesta lánssamninginn með sms skilaboðum, eða gegnum heimasíðu Ecommerce 2020.

Strax eftir að lánssamningurinn hefur verið gerður verður lánsfjárhæð greidd út og þú getur ráðstafað þeirri lánsfjárhæð sem veitt hefur verið, þegar bankinn þinn er búinn að skrá fjárhæðina inn á bankareikninginn þinn.

3. Afborganir, gjöld og greiðsluskilmálar

Lánið ber ekki vexti á lánstímanum.

Lánið á að endurgreiða með þremur afborgunum (greiðslum):

  • Fyrstu afborgun á að greiða eftir X daga. Samtímis því ber að greiða allar lánatengdar þóknanir.
  • Önnur afborgun greiðist eftir 60 daga.
  • Þriðja afborgun greiðist eftir 95 daga.

Að öðru leyti ber lántakanda að greiða þóknanir í samræmi við 6. tölulið.

Sem hluta afborgunar greiðir lántakandi vsk, skatta, gjöld, opinber sérgjöld vegna lánamálastefnu eða aðrar álögur sem hið opinbera kann að leggja á. Þegar breytingar eiga sér stað á þessum sköttum og gjöldum er ECOMMERCE 2020 heimilt að breyta afborgun til jafns við slíkar breytingar fyrirvaralaust.

Lántaki er skyldur að greiða afborganir samkvæmt lánssamningnum án tillits til þess hvort ECOMMERCE 2020 er búið að senda kröfu eða greiðsluseðil.

Lántaki á rétt á því, samkvæmt tilmælum þess efnis, að fá sér að kostnaðarlausu, yfirlit yfir greiðslur sem eru ógreiddar, gjalddaga og vexti samkvæmt áætlun um afborganir.

Innborgunargreiðslur frá lántaka til ECOMMERCE 2020 eru notaðar til að afskrifa inneign ECOMMERCE 2020 í eftirfarandi röð: 1) þóknanir 2) vexti 3) kostnað 4) afborganir af láninu.

4. Borgun og endurgreiðsla fyrir tímann

Endurgreiðsla lánsins og greiðsla gjalda, kostnaðar og annars kostnaðar vegna vanskila greiðist með greiðslukorti með öruggri greiðslumiðlun hjá QuickPay ApS, þessu getur fylgt greiðsluþóknun. Lántaki er samþykkur því að Ecommerce2020 skuldfæri greiðslukort lántakanda í gegnum QuickPay ApS. Einnig er vísað til gjalda í kafla 3D í lánasamningi þessum.

Umsækjandi samþykkir að allar útistandandi skuldir vegna Ecommerce2020, þ.m.t gjöld, vexti, kostnað og endurgreiðslu á lánum, má skuldfæra af greiðslukorti umsækjanda. Ecommerce2020 er heimilt að skuldfæra fyrir útistandandi skuldum óháð því hvaða vörur eða þjónustu umsækjandi hefur keypt frá Ecommerce2020 eða einu af fyrirtækjum tengdum Ecommerce2020. Kortaupplýsingar umsækjanda eru einungis notaðar til þess að skuldfæra útistandi skuldir vegna núverandi og framtíðar skuldbindingar við Ecommerce2020.

Í tilvikum þegar ekki er hægt að skilgreina greiðslu þannig að hún hafi átt sér stað af lántakanda, telst afborgun vera útistandandi þangað til að búið er að auðkenna greiðsluna. Lántaki greiðir dráttarvexti vegna dráttar á greiðslu, nema þær aðstæður eru ekki sök lántakanda.

Lántaki getur hvenær sem er endurgreitt lánið að öllu leyti eða að hluta fyrir eindaga í samræmi við reglur laga um neytendalán. Heildarkostnaður lántaka við endurgreiðslu lánsins fyrir gjalddaga getur ekki orðið meira en sem nemur upprunalegri fjárhæð samkvæmt vörureikningi á umsömdum gjalddaga. Ef lántaki óskar eftir því að endurgreiða lánið fyrir gjalddaga verður að senda ECOMMERCE 2020 skriflega tilkynningu um það á heimilisfangið sem tilgreint er efst á skilmálum þessum, eða með tölvupósti á samband@mula.dk.

5. Þóknun og vextir

ECOMMERCE 2020 krefst ávallt lántökugjalds þegar gerðir eru lánssamningar eða neytendalánasamningar svo og þóknun við framlengingu á lánstíma eða við veitingu greiðslufrests. Að auki krefst ECOMMERCE 2020 þóknunar í samræmi við reglur vaxtalaga um þessi atriði vegna innheimtubréfa, innheimtuviðvarana, sem með lögbundnum hætti eru send lántakanda. Svo framarlega sem lántakandi greiðir ekki reglulega af láni o.s.frv. verða dráttarvextir lagðir á ógreidda fjárhæð, annað hvort ákveðin fjárhæð miðað við umsamda skuldavexti eða miðað við vexti samkvæmt vaxtalögum. Verði um vanefndir að ræða er lántakanda skylt að greiða kostnað sem tengist innheimtu á útistandandi skuld þinni.

  • ECOMMERCE 2020 getur með 30 daga fyrirvara breytt þóknunum lántakanda í óhag vegna breytinga á afföllum sem Seðlabanki tilkynnir, eða vegna annarra sams konar aðstæðna sem ECOMMERCE 2020 hefur ekki áhrif á. ECOMMERCE 2020 getur auk þess á málefnalegan hátt breytt þóknunargjöldum, svo framarlega sem það er afleiðing eftirfarandi aðstæðna, sem ECOMMERCE 2020 getur ekki haft nein áhrif á: ef lagafyrirmæli, ráðstafanir varðandi lögræði eða svipaðar ástæður valda því að aukinn kostnaður fellur á ECOMMERCE 2020 vegna aukins stjórnunarkostnaðar eða þvíumlíkt í tengslum við framkvæmd þeirrar þjónustu sem tengist viðkomandi þóknun, eða í tengslum við þjónustu og stjórnun sem fram að þessu hefur ekki verið innheimt þóknun fyrir,
  • Sérstakar aðstæður lántakanda valda því að kostnaður við ákveðna aðgerð eða þjónustu sem framkvæmd er í tengslum við stjórnun á lánveitingunni, verður verulega dýrari (t.d. breyting á greiðslumáta, flutningur til útlanda eða slíkt), eða
  • breyta verður lánveitingu vegna breytinga á löggjöf, breyting á ráðstöfunum vegna lögræðis, eða vegna svipaðra aðstæðna sem ECOMMERCE 2020 ræður engu um.

Upplýsingar um breytingar á þóknunum fara fram með tölvupósti. Upplýsingar um þau gjöld og þær þóknanir sem gilda á hverjum tíma eru aðgengilegar á heimasíðu ECOMMERCE 2020.

6. Uppsögn og breyting á lánssamningi

Lántakandi getur hvenær sem er sagt fyrirvaralaust upp lánssamningi við ECOMMERCE 2020. Við uppsögn samnings gjaldfellur hugsanleg útistandandi fjárhæð, þar á meðal vextir og þóknanir, og verður að greiða slíkt umsvifalaust.

ECOMMERCE 2020 getur sagt upp samningi og tekur slík uppsögn umsvifalaust gildi þegar um er að ræða vanefndir, sbr. Það sem að neðan greinir.

ECOMMERCE 2020 á rétt á því að breyta lánakjörum fyrir þá viðskiptavini sem fyrir eru. Viðskiptavinir sem fyrir eru og sem skilmálabreytingar snerta fá tilkynningu um þetta í tölvupósti með viðhengi um uppfærð lánskjör.

7. Vanefndir

Inni lántakandi ekki af hendi greiðslur afborgana á réttum tíma samkvæmt lánssamningi, þ.m.t. vexti og þóknanir, telst það vera vanefndir á lánssamningi.

Við vanefndir leggur ECOMMERCE 2020 þóknanir á lánsfjárhæðina eða upphæð neytendalánsins auk dráttarvaxta samkvæmt lögum um vexti, og ECOMMERCE 2020 áskilur sér rétt til að leggja á innheimtuþóknun sem nemur 100 kr. á hvert innheimtubréf ásamt hugsanlegri innheimtuþóknun á fjárhæðina.

Þegar um vanefndir er að ræða á ECOMMERCE 2020 rétt á að láta innheimtuna í hendur eða fá aðstoð innheimtufyrirtækja eða annarra þriðju aðila. Sé um slíkt að ræða þá fellur hugsanlegur kostnaður sem tengist slíku á lántakanda.

8. Aðför að lögum

Þegar greiðsla er ekki innt af hendi mun útistandandi krafa ECOMMERCE 2020, gerist þess þörf, innheimt á grundvelli lánssamningsins, þar eð lánssamningurinn felur í sér grundvöll undir fullnustu samkvæmt 1. mgr. 5. liðar 478. gr. Laga um meðferð einkamála.

9. Framsal

ECOMMERCE 2020 á rétt á því að framselja öll réttindi og skuldbindingar samkvæmt lánssamningi til þriðja aðila án fyrirfram samþykkis. Lántakanda er ekki heimilt án fyrirfram skriflegs samþykkis ECOMMERCE 2020 að framselja réttindi þín og skuldbindingar samkvæmt lánssamningi til þriðja aðila.

10. Boðskipti

Öll bréfaskipti er snerta lánssamninginn milli þín og ECOMMERCE 2020 skulu fara fram skriflega með notkun þeirra póstfanga og netfanga sem liggja fyrir samkvæmt lánsumsókn eða umsókn um neytendalán og samkvæmt lánssamningi. Lántaka ber skylda til að upplýsa ECOMMERCE 2020, umsvifalaust um allar breytingar á heimilisfangi lántakanda, farsímanúmeri hans eða á öðrum upplýsingum sem komið hafa fram á lánsumsókn eða umsókn um neytendalán.

11. Skráning og meðferð persónuupplýsinga

ECOMMERCE 2020 skráir, vegna gagnaábyrgðar sinnar, samkvæmt lögum um persónuupplýsingar, nafn þitt, heimilisfang, kennitölu, farsímanúmer, tölvupóstfang og lánaupplýsingar. Persónuupplýsingar þínar eru skráðar vegna notkunar við meðferð samskipta við viðskiptavin og við gerð lánshæfismats.

ECOMMERCE 2020 áskilur sér rétt til að láta skuldaraskráningaraðilum í té persónuupplýsingar, UT-fyrirtækjum sem aðstoða ECOMMERCE 2020 við upplýsingatækni hjá sér svo og þeim fyrirtækjum sem tilheyra sömu samstæðu sem ECOMMERCE 2020 tilheyrir. Að öðru leyti getur slík framsal persónuupplýsinga aðeins átt sér stað sé þess krafist í lögum.

Framsal til UT-fyrirtækja á sér eingöngu stað með hliðsjón af meðferð innanhúss og snertir lánssambandið eða sambandið vegna neytendalánsins og felur þannig ekki í sér framsal í markaðssetningarskyni.

Þegar þú samþykkir útgreiðslu láns eða neytendaláns ert þú að veita ECOMMERCE 2020 samþykki til að skrá, vinna með og framsenda persónugögn þín, þ.á.m. kennitölu til samstarfsaðila sem tilgreindir eru að framan.

ECOMMERCE 2020 áskilur sér rétt til að taka upp samtöl eða á annan hátt að skjalfæra samskipti við þig. Þetta verður þú upplýstur sé um slíkt að ræða.

Þú getur samkvæmt lögum um meðferð persónugagna fengið aðgang að þeim upplýsingum sem ECOMMERCE 2020 hefur safnað saman um þig og vinnur með.

Óskir þú eftir að kæra meðferð ECOMMERCE 2020 á persónugögnum/persónuviðkvæmum upplýsingum, ertu beðin(n) um að snúa þér til gagnaábyrgðaraðila hjá ECOMMERCE 2020 með tölvupósti: samband@mula.dk. Sért þú ekki sátt(ur) við útkomuna getur þú snúið þér til:

Datatilsynet,
Borgergade 28, 5
1300 København K.
eða með tölvupósti til dt@datatilsynet.dk.

12. Réttur til að hætta við

Samkvæmt 19. gr. Laga um neytendavernd getur lántaki hætt við samning um fjárhagslega þjónustu innan 14 daga.

Fresturinn telst vera viðmiðunartími frá þeim degi sem lántakandi hefur tekið við umsaminni greiðslu.

Lántaki hefur rétt á því að fá ýmsar upplýsingar samkvæmt lögum um neytendalán, m.a. um rétt til að hætta við og um þá afurð sem lántaki hefur pantað. Frestur til að hætta við byrjar ekki að líða fyrr en lántakandi hefur móttekið þessar upplýsingar skriflega (t.d. á pappír, með rafrænum pósti eða samkvæmt samningi um neytendalán).

Lendir síðasti dagur frests til að hætta við á laugardegi, sunnudegi, helgidegi, þjóðhátíðardegi, eða þann 24. eða 31. desember, rennur fresturinn út næsta vikudag þar á eftir. Réttur til að hætta við fellur niður hafi samningur verið efndur af báðum aðilum samkvæmt ótvíræðri beiðni lántaka, áður en frestur rennur út. Þetta mun oft eiga sér stað t.d. við yfirfærslu á greiðslum. Eftir að frestur til að hætta við er runninn út er hægt að segja upp samningi í samræmi við reglurnar í hinum raunverulega samningi.

Óski lántaki eftir því að færa sér í nyt réttinn til að hætta við verður lántaki einungis að tilkynna ECOMMERCE 2020 um það áður er frestur rennur út. Lántaki getur sent þessa tilkynningu skriflega - t.d. með bréfi eða tölvupósti. Lántaki þarf einungis að senda tilkynninguna í síðasta lagi áður en frestur rennur út. Vilji lántaki tryggja sér sönnun um að lántaki hafi hætt við innan réttra tímamarka, getur lántaki t.d. sent bréf í ábyrgð og geymt póstkvittun.

Tilkynningu má senda til: ECOMMERCE 2020, Havnegade 1058, 1058 København K eða með tölvupósti til samband@mula.dk.

Færi lántakandi sér í nyt réttinn til að hætta við, ber lántakanda án allra ónauðsynlegra tafa, og í síðasta lagi 30 almanaksdögum eftir tilkynningu um nýtingu réttar til að hætta við afhenda þá upphæð sem lántaki tók við. Upphæðin sem lántaki tók við ber vexti á því tímabili sem hægt er að hætta við.

Notfæri lántaki sér þrisvar sinnum á þriggja mánaða tímabili rétt sinn til að hætta við, áskilur ECOMMERCE 2020 sér rétt til að ákveða 6 mánaða biðtíma fyrir lántakann áður en viðkomandi getur aftur fengið lán hjá ECOMMERCE 2020.

13. Skaðabótaábyrgð

ECOMMERCE 2020 er ekki ábyrgt fyrir tjóni og skaða sem verður vegna þess að lántakandi hefur látið í té ónákvæmar eða rangar upplýsingar. ECOMMERCE 2020 er heldur ekki ábyrgt fyrir tjóni sem stafar af aðstæðum sem teljast vera vís major eða forsendubrestur.

Því til viðbótar er ECOMMERCE 2020 ekki ábyrgt fyrir tjóni og skaða sem orsakast af skorti á internettengingu eða rofi slíkrar tengingar, og sem hefur í för með sér að lántakandi nær ekki sambandi við heimasíðu ECOMMERCE 2020s. Auk þessa ber ECOMMERCE 2020 heldur ekki skaðabótaábyrgð á tjóni sem stafar af bilun, galla eða öðru slíku á heimasíðu ECOMMERCE 2020.

ECOMMERCE 2020 ber ekki ábyrgð á óbeinu tjóni og skaða sem orsakast af því að lántakandi hefur notfært sér heimasíðu ECOMMERCE 2020 eða einhverja þjónustu á heimasíðunni.

ECOMMERCE 2020 getur einungis orðið ábyrgt fyrir hvers konar öðru tjóni en það sem tilgreint er að ofan í samræmi við reglur almenna skaðabótaréttarins.

14. Markaðssetning og samþykki

Hafi lántakandi þegar hann gerði lánssamninginn við ECOMMERCE 2020 merkti í reitinn ”Já – óska eftir fréttabréfum” er lántakandi búinn að fallast á að ECOMMERCE 2020 geti notfært sér upplýsingar frá lántakanda til að senda upplýsingar og tilboð um aðrar lánaafurðir eða neytendalánaafurðir.

Samþykki þetta má hvenær sem er afturkalla með því að senda tölvupóst á samband@mula.dk.

15. Stefna okkar vegna meðferðar persónugagna og samþykki fyrir upplýsingagjöf

Lánasamningurinn heyrir undir
“persónu og gagnaverndarstefna okkar” sem getur tekið breytingum.

ECOMMERCE 2020 mun geyma persónuupplýsingar lántaka eins lengi og þörf er á til þess að viðhalda lánasamningnum og skuldbindingum ECOMMERCE 2020 vegna samningsins. 

Í samræmi við dönsk lög um aðgerðir gegn peningaþvætti og reglur fyrir fjármálafyrirtæki er ECOMMERCE 2020 skylt að geyma persónuupplýsingar lántaka í a.m.k. 5 ár eftir að lánasamningi hefur verið rift. 

Þegar lánasamningur er undirritaður, gefur lántaki ECOMMERCE 2020 leyfi til þess að gefa þriðja aðila sem ECOMMERCE 2020 á í samstarfi við persónuupplýsingar um lántaka. Þ.m.t. innan fyrirtækis svo og til annarra, valinna fyrirtækja.

Lántaki getur hvenær sem er óskað eftir upplýsingum um hvaða upplýsingar ECOMMERCE 2020 er með um viðkomandi. Lántaki getur krafist þess að ónákvæmar og/eða rangar upplýsingar séu leiðréttar og, ef upplýsingarnar eru ekki lengur viðeigandi eða skipta ekki lengur máli til þess að hægt sé að uppfylla lánasamninginn, getur hann látið eyða þessum upplýsingum.

16. Ágreiningsmál

Framantalin almenn lánakjör lúta dönskum lögum og skal kveða á um þau í dönskum dómstólum.

17. Eftirlitsyfirvald

Eftirlitsyfirvöld með ECOMMERCE 2020 eru:

Forbrugerombudsmanden / Umboðsmaður neytenda
Carl Jacobens Vej 35
2500 Valby.

ECOMMERCE 2020 er enn fremur háð eftirliti Fjármálaeftirlitsins á sviði laga um peningaþvætti:

Finanstilsynet,
Århusgade 110,
2100 København Ø.

18. Kærumál

Komi upp ágreiningsmál getur þú snúið þér til ECOMMERCE 2020, þannig að þú og ECOMMERCE 2020 getið sameiginlega leitast við að finna lausn. Sértu samt ekki ánægð-ur átt þú kost á að leggja fram kæru til:

Ankenævnet for Finansieringsselskaber / Kærunefnd fjármögnunarfélaga
Carl Jacobens Vej 35
2500 Valby

Eða með því að senda tölvupóst á: spa@kfst.dk

(Útgáfa: 3, gildir frá: 3.9.2018)